First slide
กำลังดาวโหลด...
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา


โรงพยาบาลสุคิริน 58 หมู่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐาน พัฒนายั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน

พันธกิจ


1.ดูเเลรักษา ส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูระดับทุติยภูมิระดับต้นอย่างมีคุณภาพเเละประสิทธิภาพ

2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

4.พัฒนาระบบบริการจัดการภายในโรงพยาบาล