คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุคิริน