คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุคิริน

  • นายสุกรี แมละมัย
   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  • นายอิสมาแอล ยูโซะ
   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
  • นางสาวรูซีตา ยูโซ๊ะ
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • นายเทพนรินทร์ นราวิทย์เสรี
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • นางกิ่งแก้ว นวลจันทร
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  • นางกุสุมา ทองรักษ์
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • นางปราณปรียา ชิณราช
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • นางยุพิน อ่อนหนู
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ